Warning: In this section I decided to display the literal transliteration that is to say the word as it is written and NOT as it should be written. The transliteration of reference will be mentioned when known to me. The comparison of both will reveal in full to the reader the Ancient Egyptians' stenographical way of writing.


The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.


Book of breathing

 

Bibliography: P. J. de Horrack, Le Livre des respirations (d'après les manuscripts du Musée du Louvre), Paris 1877

 

507) ḥȝt-ʿ m šʿt nt snsn wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉw.k wʿb.tw ḥȝty.k wʿb(.tw) ḥȝt.k m ʿbw pḥwy.k m twr ḥry-ỉb.k m bd ḥsmn nn ʿt ỉm.k m ỉsft wʿb wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt m šdt twy nt sḫt-ḥtp ḥr mḥtt n sḫt sȝ-nḥm swʿb tw.k wȝḏyt nḫbt m tr(?) 8 nt grḥ m tr(?) (8) nt hrw mỉ ỉr.k wsỉr gršr ms.n

508) tȝ-šnyt ʿḳ.k ỉm wsḫt nt mȝʿty ỉw.k wʿb.tw ỉr ḫww nb btȝ.w nb ỉnr-n-mȝʿt rn.k gršr ms.n tȝ-šnyt ʿḳ.k ỉr dwȝt m ʿbw wr swʿb tw mȝʿty m wsḫt ʿȝ.t ỉr.tw n.k ʿbw m wsḫt gb swʿb(.tw) ḥʿw.k m wsḫt šw ỉw.k ḥr mȝȝ rʿ m ḥtp.f tm m mšrw ỉmn r m-ʿ.k ḥr d(t) n.k ṯȝw ptḥ ḥr nbỉ ḥʿw.k ʿḳ.k ỉr ȝḫt ḥnʿ rʿ šsp.w .k r nšm wsỉr nṯry.w .k m pr-sȝbwt (pr gb) ỉw mȝʿ-ḫrw(.k) ỉr nḥḥ ḏt wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt mn rn.k ḏd.y ẖȝt.k rwd sʿḥ.k nn šnʿ.tw.k m pt m sḥḏ ḥr.k ḫr rʿ

509) ʿnḫ .k ḫr ỉmn rnp ẖȝt.k ḫr wsỉr snsn.k ỉr nḥḥ ḏt ỉr n.k .k prt-ḫrw m t ḥnḳt ỉḥ.w ȝpd.w m ḳbḥw ỉḥw m ẖrt-hrw nt rʿ nb .ỉ.k (r) mȝʿ-ḫrw.f ḥʿw.k ḥr ḳs.w.k mỉ ỉr.k ḥr-tp sỉw.k m šnbt.k wnm.k m r.k šsp.k snw ḥnʿ .w nṯrw

ḫw tw ỉnpw ỉr.f .k nn šnʿ.tw.k m r.w nw dwȝt .n.k ḏḥwty ʿȝ ʿȝ nb ḫmnw .f n.k šʿt nt snsn m ḏbʿ.w.f ḏs.f snsn .k ỉr nḥḥ wḥm.k ḳỉ.k ḥr-tp m ʿnḫ ỉw.k nṯr.y ḥnʿ .w nṯrw ỉb.k ỉb n rʿ ḥʿw.k ḥʿw n nṯr-ʿȝ wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉmn r m-ʿ.k ḥr wḥm.k ʿnḫ wp n.k wp-wȝwt wȝt

510) nfr(t) mȝȝ.k m ỉrt.y.k sḏm.k m ʿnḫwy.k mdw.k m r.k šm.(k) m rd.wy.k ỉw .k nṯr.y m dwȝt r ỉr(t) ḫprw.k ỉr mr.k ỉr.k šršr.w n p ỉšd šps n ỉwnw nhȝs.k rʿ nb mȝȝ.k sty.w n p

rʿ .n.k ỉmn (m) ṯȝw n ʿnḫ d.f ỉr.k snsn m ḏbt.k pr.k ỉr rʿ nb šʿt nt snsn n ḏḥwty m .k snsn.k ỉm.s rʿ nb mȝȝ.k sty.w ỉtn ḏd mȝʿt r.k m-bȝḥ wsỉr mȝʿt ḥr nst.k(?) ḥr-nḏ-ỉt-f ḫw.f ḏt.k nṯr.y.f .k mỉ nṯrw nb .w n rʿ ḥr sʿnḫ .k .w n šw ḥr ẖnm mst.k wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt snsn .k ỉr

511) bt mr.k ỉw.k m pr wsỉr ḫnty ỉmnt rn.k ʿbw wr .n.k m ȝbw mḥ.f ḥtp.k m ḏfȝw wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt .n.k nṯrw nw šmʿw mḥw sm.w tw r ʿrḳ-ḥḥt ʿnḫ .k šms.k wsỉr snsn.k ḫnt r-sṯȝw mk tw.k ḥȝp n nb smt ḥnʿ nṯr-ʿȝ ẖȝt.k ʿnḫ m ḏdw ṯȝ-wr .k ʿnḫ m pt rʿ nb wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt sḫm sḫmt m-wȝw ỉm.k ḥr-ʿȝ-ỉb ḥr ỉr(t) mkt.k ḥr-šdty ḥr ỉr(t) n ỉb.k ḥr-mrty ḥr sȝw ḏt.k ky ḏd ḏd.k m ʿnḫ wḏȝ snb ỉw.k mn ḥr nst.k m tȝ-ḏsr mỉ ỉr.k wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉw.k ḫʿ.tw m ḳỉ.k

512) twt m ẖkr.k gr(?).k m ʿnḫ wrš.k m snb šm.k snsn.k ỉr bt nb.t wbn ḥr ḥwt.k mỉ wsỉr snsn.k ʿnḫ.k m snkt.f ỉmn-rʿ-ḥr-ȝḫty sʿnḫ.f .k swȝḏ.f tw n šʿt nt snsn šms.k wsỉr ḥr nb ḥknw ỉw.k m nṯr-ʿȝ ḫnt nṯrw ʿnḫ ḥr.k nfr (m) mswt.k rn.k rwd rʿ nb ʿḳ.k ỉr sḥ-nṯr wr sp sn m ḏdw mȝȝ.k ḫnty ỉmnt m ḥb wȝg nḏm sty.k m-ʿ ỉmȝḫw ʿȝ rn.k m sʿḥ.w wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ʿnḫ .k m šʿt nt snsn ẖnm.k m šʿt nt snsn ʿḳ.k ỉm dwȝt nn (m.s) ḫft.k ỉw.k m ʿnḫ m ḏdw ỉb.k n.k nn ḥr

513) r.k ỉrt.y.k n.k wn rʿ nb ḏd-mdw ỉn nṯrw ỉmyw-ḫt wsỉr n wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt šms.k rʿ šms.k wsỉr .k ʿnḫ r nḥḥ ḏt ḏd-mdw ỉn nṯrw ỉmy.w dwȝt wsỉr ḫnty ỉmntyw n wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt wn n.f sbȝ.w nw dwȝt d.tw.f m ẖrt-nṯr mʿy ʿnḫ (.f) r nḥḥ ḳd.f sbḫt tȝyt(?) m ẖrt-nṯr ḥs .f nṯr ... šsp.n.f šʿt nt snsn mʿy ỉr.f snsn ḥtp-dỉ-nsw n wsỉr ḫnty ỉmnt nṯr-ʿȝ nb (ȝbḏw) d.f prt-ḫrw t ḥnḳt ỉḥ.w ỉrp ỉḳt ḥtp ḏfȝw ḫt nb.t nfr.t n n wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt .k ʿnḫ ẖȝt.k rwd.tw m wḏt nt rʿ ḏs.f nn

514) sk.n.k nn mr mỉ rʿ ḏt nḥḥ wsḫ-nmt pr m ỉwnw nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉsft wr ȝt pr m ẖry-ʿḥȝ nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ʿwȝy fnḏy pr m ḫmnw nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ʿš () ʿmȝ ỉrt pr m ḳrty nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉṯ ḫt (m ʿwȝy) nḥȝ-ḥr pr m r-sṯȝw nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt sḫwn.w rwty pr m pt nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉsft m-ḫt ỉb ḫt mȝȝ-f-m-ḫt pr m ḫm nn ỉr wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt sbȝwt(?) nṯrw ỉmy.w dwȝt sḏm ḫrw wsỉr gršr ms.n tȝ-šnyt ỉm ỉr.y .ḫr.tn nn ḏw nb ḫr.f nn ỉsft nb.t ḫr.f nn ḏʿr ʿḥʿ ʿnḫ.f m-mȝʿt sʿm.f m-mȝʿt hr nṯrw ḥr ỉr.y.n.f nb rd.n.f t n ḥḳr mw n ỉb ḥbs n ḥȝw d.f ḥtp n nṯrw prt-ḫrw n ȝḫ.w nn ỉr smỉ nb r.f m-bȝḥ nṯrw nb.w mʿy ʿḳ.f ỉr dwȝt nn šnʿ.tw.f mʿy šms.f wsỉr ḥnʿ nṯrw ḳrty ỉw.f ḥs m-m ḥs.w ỉw.f nṯr.y m-m ỉḳr.w mʿy ʿnḫ.f ỉmỉ ʿnḫ .f šsp .f r bt nb.t mr(rt).f šsp šʿt nt snsn mʿy ỉr.f snsn ḥnʿ .f pwy nw dwȝt ḥnʿ ỉr(t) ḫprw nb ỉm d.tw ỉb.f ḥnʿ ỉmntyw m-ʿ šm.y .f r bt nb.t ỉw wn(n).f ʿnḫ.tw ḥr-tp r nḥḥ sp sn ḏt sp sn